Blog yr Arolygydd: Eich neges ddiweddaraf gan Arolygydd Gogledd Sir Fynwy, Arwel Hicks.

Dechreuodd mis Mawrth yn dda gydag ymgyrch troseddau gwledig a gynlluniwyd ac a gyflawnwyd yn effeithiol dan reolaeth ein PC lleol yn Nhrefynwy, Chris Butt. Daeth yr ymgyrch â thimau o Heddlu Swydd Gaerloyw, Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Comisiwn Coedwigaeth a rhai beilïaid a cheidwaid preifat hefyd at ei gilydd i gefnogi’r fenter ar y cyd.

Ymhlith nifer o achosion o stopio traffig cafwyd nifer o arestiadau gwych yn ardal Coed Gwent. Dihangodd tri dyn o gerbyd ond daethom o hyd i iddynt yn gyflym drwy weithredu yn y dirgel, defnyddio offer canfod gwres a chi heddlu. Arestiwyd y tri ohonynt am droseddau amrywiol gan gynnwys cyfres o fwrgleriaethau yn ardaloedd Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru. Arweiniodd yr ymgyrch hon hefyd at gaffael cudd-wybodaeth werthfawr mewn perthynas â photsio anghyfreithlon. Yn gyffredinol noson werth chweil a ddylai arwain at fwy o waith o’r fath yn y misoedd i ddod.

Efallai y byddwch yn cofio ein bod yn gwneud cais am ddau Orchymyn Amddiffyn Man Cyhoeddus yn y Parc Sglefrfyrddio a Maes Parcio Fairfields yn y Fenni gyda’n partneriaid, Cyngor Sir Fynwy. Rwyf yn falch o gyhoeddi bod y rhain bellach wedi’u cymeradwyo ac roeddem yn aros am yr arwyddion cyn y gellir dechrau ar y broses o gadarnhau’r Gorchymyn. Wrth gwrs, byddwn yn parhau i ymateb i alwadau yn yr ardaloedd hyn ac yn plismona’r hyn a ganfyddir, er dylai’r Gorchymyn Amddiffyn roi’r adnoddau ychwanegol i ni roi rhyddhad i’r cymunedau yn yr ardaloedd hyn a galluogi’r cyfleusterau i gael eu defnyddio yn briodol. Cadwch lygad am fwy o newyddion yn ymwneud â hyn….

Dangoswyd gwaith partneriaeth pellach ar ddiwedd mis Chwefror, gydag ymgyrch ar y cyd â’r Safonau Masnach, Adran Drwyddedu Cyngor Sir Fynwy a Chadetiaid yr Heddlu, i fynd i’r afael ag achosion o werthu alcohol i bobl ifanc dan oed. Cafodd tri safle eu targedu, yn y Fenni, ac yn anffodus ni phasiodd yr un ohonynt a chyflwynwyd dirwyon. Byddwn yn cydweithio’n agos â’r safleoedd hyn i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau cywir ar gyfer cynnal eu trwyddedau ac yn defnyddio cudd-wybodaeth gymunedol i nodi safleoedd i’w targedu. Felly diolch i chi gyd a pharhewch i anfon eich cudd-wybodaeth atom!

Un rhan bleserus o’m rôl yw derbyn llythyrau gwerthfawrogiad am waith fy swyddogion a’m staff. Bu cynnydd yn y rhain y mis hwn. Isod mae pwt o un llythyr a dderbyniais:

‘Rwy’n e-bostio i gyfleu fy ngwerthfawrogiad i PC Adam Hollings a CSO Amanda Yung, dau swyddog sydd wedi’u lleoli yn y Fenni.

Nid ydynt wedi gwneud unrhyw beth i mi yn benodol; fodd bynnag rwy’n teimlo bod y ddau yn swyddogion arbennig sydd wir yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymuned.Mae fy ffrindiau a minnau bob amser yn meddwl bod trydariadau Adam yn ddoniol iawn ond hefyd yn llawn gwybodaeth, ac rydym yn credu mai ef yw’r math o swyddog sydd ei angen ar y Fenni, rhywun nad oes ofn arno gerdded o amgylch y dref liw nos a delio â’r problemau sy’n effeithio ar bobl leol.Gellir dweud yr un peth am Amanda, mae hi wir yn wych ac yn glod i Heddlu Gwent yn fy marn i (a llawer iawn o bobl eraill yn lleol – wir i chi!)

Gobeithiaf y byddwch yn trosglwyddo fy sylwadau i’r ddau swyddog ac yn rhoi gwybod iddynt fod y gymuned wir yn gwerthfawrogi eu gwaith.’

Yn olaf, mae’n rhaid i ni ffarwelio â’n Rhingyll Cymdogaeth, PS Dave Seymour. Mae Dave wedi bod yn amhrisiadwy i mi ers i mi gyrraedd ym mis Mawrth y llynedd, ac mae’n symud ymlaen i her newydd. Bydd PS Seymour yn golled fawr i’r tîm gan fod ganddo natur dawel ac effeithlon sy’n ei alluogi i gyflawni ei ddyletswyddau yn effeithiol ac yn magu hyder yn ei Dîm ei hun. Mae dealltwriaeth a dull gweithredu ymarferol Dave o ran popeth yn ymwneud â chymdogaeth yng Ngogledd Sir Fynwy wedi fy helpu yn fawr. Gobeithio na fyddwch yn gweld llawer o PS Seymour o hyn ymlaen gan ei fod yn symud i’r Uned Gadwraeth yng Ngorsaf Heddlu Canol Casnewydd!! Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol.

Cadwch yn ddiogel.

Arolygydd Hicks

Source:: Gwent Police News

(Visited 60 times, 1 visits today)