Take a step back in time with us…#50yearsofGP // Beth am gymryd cam yn ôl mewn amser gyda ni...#50mlyneddoHG

We’re proud to announce this month we turn the grand age of 50!

This week we are taking a trip down memory lane to celebrate 50 years of Gwent Police.

Over the past few months officers, serving and retired came together to share their memories and experiences about life in the force over the decades.

It is hard to imagine where the time has gone but the force has changed tremendously over the years. Technology has advanced to transform how we work today and assist us to solve crimes quicker, however our passion and commitment to keep our communities safe has remained.

We invite you to follow our #50yearsofGP campaign and celebrate this milestone with us and see how far the force has progressed through the ages.

Daily, we’ll be sending out social media posts on our Facebook and Twitter pages, complete with pictures from vintage police cars to quirky old equipment.

Policing is not only about the dedication of its officers and staff but also about the help and support of the local community and we’d like to say a big thank you to all.

So, why not take a step back in time with us… #50yearsofGP
Take a look: https://youtu.be/iNom14JHHC4

///

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn dathlu ein hanner canmlwyddiant y mis hwn!

Drwy gydol yr wythnos hon, byddwn yn hel atgofion er mwyn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu Heddlu Gwent.

Yn ystod y misoedd diwethaf, daeth swyddogion cyfredol a swyddogion sydd wedi ymddeol ynghyd i rannu eu hatgofion a’u profiadau mewn perthynas â bywyd yn yr heddlu dros y degawdau.

Mae’n anodd dychmygu i ble yr aeth yr amser ond mae’r heddlu wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. Mae datblygiadau technolegol wedi trawsnewid y ffordd rydym yn gweithio heddiw ac yn ein helpu i ddatrys troseddau yn gyflymach, ond mae ein brwdfrydedd a’n hymrwymiad i sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel wedi parhau.

Hoffem eich gwahodd i ddilyn ein hymgyrch #50mlyneddoHG ac i ddathlu’r garreg filltir hon gyda ni a gweld cymaint y mae’r heddlu wedi datblygu drwy’r oesoedd.

Bob dydd, byddwn yn cyhoeddi deunydd cyfryngau cymdeithasol ar ein tudalennau Facebook a Twitter, ynghyd â lluniau yn amrywio o hen geir yr heddlu i hen gyfarpar rhyfeddol.

Yn ogystal ag ymroddiad swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu, mae help a chymorth y gymuned leol yn bwysig i blismona a hoffem ddiolch yn fawr iawn i bob un ohonoch.

Felly, beth am gymryd cam yn ôl mewn amser gyda ni… #50mlyneddoHG

Cymerwch olwg: https://youtu.be/SEYClbSMKUA

 

Source:: Gwent Police News

(Visited 46 times, 1 visits today)